Tunahan Kuzu van DENK heeft deze week ruim twintig Kamervragen ingediend. Hij richtte zich met zijn vragen tot de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zijn vragen gaan over de positie van de Rohingya en hoe de Nederlandse overheid zich daartoe verhoudt.

De Kamervragen komen voort uit een groot aantal publicaties in Nederlandse en internationale media dit jaar over de behandeling van de Rohingya. Zo publiceerde de site VICE in juni over de subsidie van de Nederlandse overheid aan een krant die op een discutabele wijze anti-islamitische cartoons publiceerde.

Dit jaar werd meermaals duidelijk dat de regering van Aung San Suu Kyi tegen buitenlandse diplomaten heeft gezegd dat zij de term Rohingya niet zouden moeten gebruiken. Dit wordt internationaal gezien als een van de stappen op het pad naar een genocide. Het is danook onmogelijk dat Nederland hierin mee gaat. Kuzu vraagt hierover bijvoorbeeld: “Zijn Nederlandse diplomaten reeds geïnstrueerd hoe zij hiermee om dienen te gaan?”

Belang van deze Kamervragen
“Het is goed dat er opnieuw door DENK Kamervragen zijn gesteld met betrekking tot de Rohingya,” stelt Nourdeen Wildeman, voorzitter van as-Salaamah wal’Adaalah. “De etnische zuivering van de Rohingya lijkt een conflict ‘ver van ons bed’ maar door onze buitenlandse betrekkingen en handelsmissies is ook de Nederlandse overheid nauw verbonden met de machthebbers in Myanmar. We moeten deze onderwerpen dus telkens opnieuw onder de aandacht blijven brengen.”

Wanneer de kamervragen zijn beantwoord zullen we dit insha’allah wederom delen via onze site.

————————————————————————————————-

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2016–2017
2016Z16915

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de Verenigde Naties verzaken om de Rohingya in Myanmar te beschermen (ingezonden 20 september 2016).

Vraag 1
Bent u bekend met de documentaire «Left For Dead: Myanmar’s Muslim Minority»1 en het nieuwsbericht «Leaked Documents Show How the UN Failed to Protect Myanmar’s Persecuted Rohingy»?2

Vraag 2
Heeft u redenen om te twijfelen aan de echtheid van de in de documentaire en in het nieuwsbericht aangehaalde VN-stukken?

Vraag 3
Baren de uitgelekte stukken van de VN u zorgen? Zo ja, wat gaat u op grond van deze zorgwekkende signalen doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening van een VN-medewerker, zoals weergegeven in een uitgelekte mail: «Ik maak me ernstige zorgen over een herhaling van het systematische falen van de VN om grootschalig geweld te voorkomen, zoals we dat eerder hebben kunnen meemaken»? Zo ja, wat gaat u doen om de VN tot meer actie te bewegen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat voormalige VN-medewerkers aangeven over de vermeende misdaad jegens de Rohingya met medeplichtigheid van de regering van Myanmar in Du Chee Yar Tan, en over andere schendingen van mensenrechten, dat er sprake is van een doofpot?

Vraag 6
Bent u bereid om u ervoor in te zetten dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek naar deze en mogelijke andere gebeurtenissen van mensenrechtenschendingen in Myanmar komt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Deelt u de mening van een voormalige VN-medewerker die deelneemt aan de documentaire, namelijk dat de VN prioriteit geven aan de relatie met de regering van Myanmar, in plaats van aan de mensen die zij zouden moeten beschermen? Kunt u onderbouwd aangeven of dit ook over het Nederlandse beleid gezegd kan worden? Zo ja, wat gaat u op grond hiervan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Wat vindt u van de conclusie in het aangehaalde rapport in het nieuwsbericht, namelijk dat «de situatie in Rakhine internationale instituties dwingt tot medeplichtigheid met systematisch misbruik» en dat dit deels komt door «excessieve zelfcensuur» over rechten? Deelt u deze conclusies en zijn deze conclusies ook van toepassing op het Nederlandse beleid?

Vraag 9
Wat vindt u van de conclusie in het aangehaalde rapport, dat «ontwikkelingsinitiatieven die door discriminatoire statelijke actoren worden uitgevoerd via discriminatoire structuren waarschijnlijk discriminatoire uitkomsten hebben»? Wat concludeert u hier in de Nederlandse context op beleidsmatig vlak uit en bent u voornemens het beleid te wijzigen naar aanleiding van deze conclusies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Bent u bereid u ervoor in te zetten om het in opdracht van de VN opgestelde rapport dat wordt aangehaald in het nieuwsbericht «A Slippery Slope: Helping Victims or Supporting Systems of Abuse» openbaar te laten maken? Zo ja, wanneer zult u het rapport naar de Kamer zenden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Wat vindt u van de berichten dat de VN medewerkers intimideert (zoals een voormalig VN-medewerkster die aangeeft dat haar werd verteld door haar leidinggevende om nooit meer over dit onderwerp te spreken als zij carrière wil maken bij de VN) en instrueert om zich niet over mensenrechtenschendingen uit te spreken? Wat gaat u met deze berichten doen?

Vraag 12
Deelt u de mening dat de angst om uitgezet of de toegang tot een gebied ontzegd te worden door de regering van Myanmar bijdraagt aan de berichten over de terughoudendheid van hulporganisaties met betrekking tot het verschaffen van hulp aan de Rohingya? Zo ja, hoe gaat u verzoeken te bewerkstelligen dat hulporganisaties vrije toegang tot de Rohingya verkrijgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Doet de nieuwe regering in Myanmar naar uw mening genoeg om de positie van de Rohingya te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe gaat u deze regering duidelijk maken dat er serieuze stappen gezet moeten worden?

Vraag 14
Wat vindt u ervan dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de regering van Aung San Suu Kyi tegen buitenlandse diplomaten heeft gezegd niet de term Rohingya te gebruiken3 en dat Aung San Suu Kyi aan de Amerikaanse ambassadeur heeft verzocht om niet de term Rohingya te gebruiken?4 Zijn Nederlandse diplomaten reeds geïnstrueerd hoe zij hiermee om dienen te gaan en, indien dit zo is, kunt u deze instructie delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15
Wat zegt volgens u de uiting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Myanmar en van Aung San Suu Kyi tegen buitenlandse diplomaten om niet de term Rohingya te gebruiken over de intenties van de regering van Myanmar ten aanzien van de Rohingya? Baart dit u zorgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 16
Wat heeft de Nederlandse regering sinds haar beantwoording van de eerdere vragen over de situatie van de Rohingya5 concreet gedaan om de situatie van de Rohingya te verbeteren? Kunt u hier een gespecificeerd overzicht van geven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 17
Hoe lang was de Nederlandse regering op de hoogte van het gebruik van de term «Bengalezen» door de Irawaddy krant6 en op welke datum is de Nederlandse steun aan de Irawaddy krant begonnen?

Vraag 18
Kunt u bevestigen dat de Nederlandse steun aan de Irawaddy krant is stopgezet per september 2015?

Vraag 19
Kunt u een lijst geven van alle organisaties in Myanmar waar de Nederlandse regering in het kader van ontwikkelingsbeleid mee samenwerkt en kunt u per organisatie aangeven of de rol en houding van deze organisatie met betrekking tot de Rohingya door de Nederlandse regering zijn onderzocht?

Vraag 20
Hoe effectief is de Nederlandse druk in EU-verband7 op de Thaise overheid gebleken in het kader van de aanpak van mensensmokkel en uitbuiting?

Vraag 21
Kunt u een overzicht van de activiteiten geven die betrekking hebben op het feit dat Nederland in EU-verband aandringt op verbetering van de omstandigheden van opvang van Rohingya in Thailand en het benadrukken van het belang van het ratificeren van het VN-vluchtelingenverdrag door Thailand?8 Zo nee, waarom niet?

Vraag 22
Waar blijkt volgens u concreet uit dat de «brede inzet» van het kabinet bijdraagt aan een «inclusieve transitie» in Myanmar en hoe is deze uiting vol te houden in het licht van de uitingen uit het door Vice aangehaalde VN-rapport?9

Bronvermeldingen:
1 https://www.youtube.com/watch?v=dVvntQNKZa0
2 https://news.vice.com/article/how-the-un-failed-to-protect-myanmars-persecuted-rohingya
3 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/06/aung-san-suu-kyis-government-rejects-termrohingya/
4 http://www.nytimes.com/2016/05/07/world/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi.html?_r=2
5 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 3179
6 http://www.vice.com/nl/read/hoe-de-nederlandse-overheid-een-dubieuze-krant-in-myanmarsteunde-153
7 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 3179
8 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 3179
9 https://news.vice.com/article/how-the-un-failed-to-protect-myanmars-persecuted-rohingya