1. Achtergrond
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah, vertegenwoordigd door het Bestuur, verder te noemen as-Salaamah wal’Adaalah, neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. as-Salaamah wal’Adaalah voldoet naar beste eer en geweten aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’. Beheer, verwerking en beveiliging van persoonsgegevens zijn binnen het as-Salaamah wal’Adaalah Bestuur belegd bij de Voorzitter en worden hieronder in detail beschreven. Personen die suggesties, opmerkingen en/of vragen hebben worden verzocht contact met as-Salaamah wal’Adaalah op te nemen, bij voorkeur via e-mail: info@salaamah.nl

2. Persoonsgegevens die door as-Salaamah wal’Adaalah worden verwerkt
as-Salaamah wal’Adaalah kan persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik is, of wordt, gemaakt van diensten van as-Salaamah wal’Adaalah, en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier (al dan niet op de as-Salaamah wal’Adaalah Website), of anderszins, aan as-Salaamah wal’Adaalah zijn, of worden, verstrekt. as-Salaamah wal’Adaalah beheert, verwerkt en beveiligt de volgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;
– financiële transacties.

3. Persoonsgegevens inzien, aanpassen, of verwijderen
Eenieder heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te (doen) verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van de eigen persoonsgegevens kan gestuurd worden naar: info@salaamah.nl. as-Salaamah wal’Adaalah zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op dat verzoek reageren.

4. Waarom beheert en verwerkt as-Salaamah wal’Adaalah persoonsgegevens?
as-Salaamah wal’Adaalah beheert en verwerkt persoonsgegevens om, al dan niet op verzoek, (telefonisch) en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met haar relaties op te kunnen nemen. Voorts worden persoonsgegevens gebruikt voor het registreren van donaties. Daarnaast kan as-Salaamah wal’Adaalah persoonsgegevens gebruiken in het kader van activiteiten door as-Salaamah wal’Adaalah aangeboden aan haar relaties, alsmede het verzenden van overige relevante informatie van belang voor haar relaties.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Derden, anders dan het as-Salaamah wal’Adaalah Bestuur, krijgen nimmer inzage in persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk vereist is. as-Salaamah wal’Adaalah verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien hiervoor vooraf door de betrokkene(n) toestemming is gegeven. Alleen het as-Salaamah wal’Adaalah Bestuur heeft inzage in de beheerde persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
as-Salaamah wal’Adaalah bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na het beëindigen van de betreffende relatie met as-Salaamah wal’Adaalah.

7. Beveiligen persoonsgegevens
as-Salaamah wal’Adaalah neemt het beheer en de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

8. Door as-Salaamah wal’Adaalah beheerde e-mail accounts
as-Salaamah wal’Adaalah beschikt over een beperkt aantal eigen e-mail accounts eindigend op @salaamah.nl Dit betreft een aantal e-mail accounts voor Bestuursleden en Vrijwilligers; betrokkenen zijn hiermee bekend en hebben hiervoor vooraf toestemming gegeven. Afzenders worden geacht zelf bewust te zijn welke persoonsgegevens zijzelf (willen) verstrekken; beheer, verwerking en beveiliging van alle e-mail accounts vallen uiteraard wel onder deze Privacyverklaring.

9. as-Salaamah wal’Adaalah Website
as-Salaamah wal’Adaalah beschikt over een eigen Website: www.salaamah.nl De as-Salaamah wal’Adaalah Website heeft geen directe koppeling met persoonsgegevens. as-Salaamah wal’Adaalah vermeldt alleen persoonsgegevens, of plaatst foto’s, op haar Website indien hiervoor vooraf door de betrokkene(n) toestemming is gegeven. as-Salaamah wal’Adaalah maakt geen gebruik van gegevens voortkomende uit een bezoek aan de as-Salaamah wal’Adaalah Website. Op de as-Salaamah wal’Adaalah Website staan weblinks naar websites van derden. as-Salaamah wal’Adaalah stuurt daarbij geen gegevens mee. as-Salaamah wal’Adaalah is niet verantwoordelijk voor websites van derden en verwijst dan ook naar de Privacyverklaring van de betreffende websites voor de verwerking van persoonsgegevens. Gegevens van leden van het as-Salaamah wal’Adaalah Bestuur staan vermeld op de Website. Hiervoor is vooraf door de betrokkenen toestemming gegeven.

10. as-Salaamah wal’Adaalah Facebook pagina
as-Salaamah wal’Adaalah beschikt over een eigen pagina op Facebook. Hierop worden alleen persoonsgegevens vermeld, of foto’s geplaatst, indien hiervoor vooraf door de betrokkene(n) toestemming is gegeven.

11. Contact
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah
E-mail: info@salaamah.nl
Web: www.salaamah.nl